Reglementen

Huishoudelijk reglement Bijenvereniging Kampen eo.

Hierbij het huishoudelijk reglement voor Perceel en verenigingsstal-tuin welke wij als Bijenvereniging

Kampen e.o. gebruiken voor onze leden die een perceel willen huren of gebruik willen maken van

onze verenigingsstal-tuin.

Onder perceel wordt verstaan (hierna te noemen “percelen”):

- Pijperstaart

- Noordwendigedijk

- Andere locaties die toegewezen zijn aan de vereniging zonder dat daar verder voorzieningen

zoals een stal en of bokken aanwezig zijn

Onder verenigingsstal en/of tuin wordt verstaan (hierna te noemen “verenigingsstal-tuin”):

- locatie in de Brunneper Bongerd

- locatie ’t Ukien

- Andere locaties die toegewezen zijn aan en ingericht door de Bijenvereniging Kampen eo met

voorzieningen zoals een stal of bokken

Algemene reglementen

Hygiëne

Alle leden houden het hele jaar optimale hygiëne in acht. Iedere gebruiker van een stal of eigenaar

van een volk houdt de omgeving daarvan in onberispelijke en in zo natuurlijk mogelijke staat.

Niemand heeft recht op opslag van materiaal buiten de stal, tenzij met schriftelijke toestemming van

het bestuur.

Afval wordt steeds mee naar huis genomen. Het snoeien en zagen van struiken en bomen mag alleen

na overleg met de tuincoördinator.

Het is verboden om voerbakken en dergelijke met voer of honing open te laten staan op het park.

Voeren gebeurt zoveel mogelijk in de avond, waarbij morsen moet worden voorkomen.

Raten en restanten was dienen dusdanig te worden opgeslagen zodat de wasmot zich niet kan

voortplanten tijdens de opslag.

Kasten en korven moeten in goede staat gehouden worden en zijn voorzien van naam,

telefoonnummer van de eigenaar.

Voor alle locaties geldt dat er alleen bijenkasten (evt. voorzien van een bok/pallet) geplaatst mag

worden. Het plaatsen van wassmelters, tuinmeubilair, aanhangers etc is niet toegestaan, mits met

toestemming van de bijentuincoördinator. Ook het bouwen van stallen of bokken op eigen initiatief

is niet toegestaan.


Zwermen

Het zwermen moet zoveel als mogelijk worden voorkomen door tijdige zwermbehandeling. Zwermen

zijn eigendom van de eigenaar van het volk waarvan de zwerm afkomstig is. Zwermen waarvan de

eigenaar niet bekend is mag de persoon die de zwerm schept zelf bepalen wat hij/zij met de zwerm

wil doen: zelf houden of aan de vereniging schenken. In geval van schenking geldt dat cursisten of

nieuwe leden zonder volk voorrang krijgen bij het verdelen van de zwerm.


Huur materiaal

Materiaal, zoals de waspers, stoomwassmelter, kolbapparaat etc zijn te huren bij de vereniging. Per

dag bedraagt de vergoeding €5,-. Materiaal dient na gebruik schoon teruggebracht te worden. Het is

niet toegestaan om onderling materiaal van de vereniging uit te lenen.


Bijentuincoördinator

Om toezicht te houden op de verenigingsstal-tuinen (Bongerd en ’t Ukien) stelt het bestuur

een tuincoördinator aan.

Een tuincoördinator overlegt met het bestuur en regelt de lopende zaken naar eigen goeddunken.

Inzake geschillen zal het bestuur van Bijenvereniging Kampen eo beslissen.

De bijentuincoördinator werkt in opdracht van en onder verantwoording van het bestuur. De

volgende taken kan het bestuur aan de bijentuincoördinator delegeren:

• Het maken van een begroting voor het bijenpark;

• Het verzorgen van de nodige uitgaven voor het park in samenwerking met de

penningmeester;

• Het toezicht houden op het (ver)bouwen van een bijenstal;

• Zorgen voor orde en hygiëne op het park;

• Zorg dragen voor een zo natuurlijk mogelijke begroeiing en “bijenweide” op het park;

• Het plannen en verdelen van opdrachten voor de zgn. “doe-dagen”;

• De penningmeester voorzien van informatie over wie er op de bijentuin staan voor de

financiële afhandeling van de stagelden.


Artikel 1. DOEL:

Dit reglement is opgesteld om in de vereniging de dagelijkse gang van zaken te regelen en vast te

leggen. In tegenstelling tot de statuten van de vereniging die officieel moeten worden vastgelegd,

kan het Huishoudelijk Reglement zo vaak als nodig worden aangepast door een Algemene

Ledenvergadering van de afdeling Kampen eo.

Artikel 2. TOEZICHT/BEHEER:

Het bestuur van de Bijenvereniging Kampen eo is eindverantwoordelijk voor uitgave en inname van

de percelen grond en plekken in de bijenstallen. In praktijk zal de Bijentuincoördinator het uitgeven

van de plekken coördineren.

Artikel 3. ALGEMENE REGELS VAN ORDE:

Van elke huurder moet, naam, adres en telefoonnummer bekend zijn bij het bestuur. Het is niet

toegestaan het verhuurde perceel onder te verhuren, toezeggingen te doen betreffende vervolg

verhuur of anderszins.

Ook is het verboden om zonder toestemming van de huurder diens kasten te openen tenzij dit uit

oogmerk van beheer, controle of veiligheid noodzakelijk wordt geacht.

Men mag geen lege bijenkasten of -korven of andere als bijenwoningen bedoelde voorwerpen met

geopend vlieggat hebben staan. Het is verboden om open voer, pas geslingerde raten of honing neer

te zetten of te hebben staan. Tijdens de bijenvlucht mag niet worden gevoerd buiten de

bijenwoningen.

Afval dient afgevoerd te worden. De verhuurde percelen moeten in een redelijke staat van

onderhoud gehouden worden. Bij verwaarlozing is het bestuur van de Bijenvereniging Kampen

eo bevoegd, na eerst gewaarschuwd te hebben, de tuin op kosten van de huurder in redelijke staat

te brengen. Na het verlaten van een plek wordt de plek netjes en opgeruimd achtergelaten voor de

volgende imker.

Artikel 4. DUUR OVEREENKOMST VOOR PERCELEN EN VERENIGINGSTAL-TUIN:

Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van een half jaar (seizoen), met mogelijkheid tot

verlenging van telkens een half jaar(seizoen), dit gebeurt telkens stilzwijgend. Ook voor de

aankomende imkers in opleiding kan in de verenigingsstal tijdens de cursus een plaats worden

gegeven voor hun bijenkast om zo de praktijklessen te kunnen volgen. Deze nieuwe leden hoeven

tijdens de opleiding die maximaal 2 jaar duurt, geen stagelden te betalen.

Artikel 5. VERHUUR PERCELEN:

Percelen zijn plaatsen waar bijen geplaatst kunnen worden en in bruikleen gegeven of verhuurd door

de gemeente/waterschap/stichting aan de Bijenvereniging Kampen eo. Uitsluitend leden van

de Bijenvereniging Kampen eo kunnen aan de secretaris van de Bijenvereniging Kampen eo of

bijentuincoördinator kenbaar maken dat hij/zij een perceel wil huren. Na toewijzing van het perceel

wordt door de secretaris van de Bijenvereniging Kampen eo een overeenkomst in tweevoud

opgesteld en deze moet worden ondertekend door beide partijen.

Het maximaal aantal te plaatsen bijenvolken kan per perceel vastgesteld worden door het bestuur

van de vereniging. De penningmeester van de vereniging int de huur van het perceel en houdt

hiervoor een boekhouding bij.

Na het opzeggen moet het perceel in ordelijke staat worden opgeleverd. Bij opzegging van het

lidmaatschap vervalt het recht op een plaats terug aan de vereniging.

Bij huur van een plek aan Pijperstaart gelden de volgende voorwaarden:

1. Alleen het gebruik van groen geschilderde kasten zijn toegestaan

2. Maximaal 10 kasten op het perceel

3. Het plaatsen van een bok of pallets om kasten op te plaatsen is toegestaan

4. Het is verboden materiaal/voorwerpen, anders dan in gebruik genomen bijenkasten, achter

laten (dit geldt ook voor volle flessen suikerwater)

5. Na aanmelding bij de secretaris voor een plek, dient de aanvrager zelf contact op te nemen

met Vereniging tot Behoud van Vrije Natuur om de kasten en de eigenaar aan te melden. De

secretaris is in het bezit van het telefoonnummer

Bij huur van een plek aan de Noordwendigedijk gelden de volgende voorwaarden:

1. Maximaal 15 kasten op het perceel

2. Het plaatsen van een bok of pallets om kasten op te plaatsen is toegestaan, geen andere

bouwwerken

Artikel 5A. HUURPRIJS PERCEEL

De huur van 1 bijenwoning bedraagt € 10,00, dit is ongeacht de periode in het kalenderjaar. De

penningmeester van de vereniging int de huur. De penningmeester houdt hiervoor een boekhouding

bij.

Artikel 6. VERHUUR PLAATSEN OP BIJENSTAL-TUIN

De plaatsen in de verenigingsstal -tuin worden tijdelijk verhuurd door de Bijenvereniging

Kampen eo. Op dit moment is het aantal kasten (geen onderscheid tussen 3, 6 -of 10/11 ramers)

gemaximeerd op 20 in de zomerperiode (1 april t/m 30 september). In de winter (1 oktober t/m 31

maart) is geen maximum vastgesteld. Uitsluitend leden van de Bijenvereniging Kampen eo en nieuwe

leden die nog in opleiding zijn kunnen aan de secretaris van de Bijenvereniging Kampen eo of

de bijentuincoördinator kenbaar maken dat hij/zij een plaats wil huren. De aanmelding mag

mondeling, per mail of telefoon. De secretaris van de Bijenvereniging Kampen eo schrijft deze

aanmelding op volgorde van binnenkomst in en zorgt voor de verdere afhandeling van de boeking

voor een plaats. Per persoon mag op de bijentuin-stal maximaal 2 plekken gehuurd worden (tenzij

anders besloten door het bestuur).

Na toewijzing van de plaats wordt door de secretaris van de Bijenvereniging Kampen eo een

overeenkomst in tweevoud opgesteld en deze moet worden ondertekend door beide partijen.

De Bijenvereniging Kampen eo behoudt zich het recht voor om te allen tijde een aanvraag te

weigeren. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt het recht op een plaats terug aan

Bijenvereniging Kampen eo. De huur dient voor de zomerperiode uiterlijk binnen 1 maand na afloop

van de huurperiode betaald te zijn.

De huur voor de winterperiode dient uiterlijk 1 maand na afloop van de huurperiode betaald te zijn.

Op een toegewezen en afgebakende plaats mag men niet meer dan 1 bijenvolk houden , tegen de

achterwand mag reserve materiaal geplaatst worden , in de midden moet een pad vrij gehouden

worden van +/- 1.20 meter. Plaatsing van andere bouwwerken dan een bijenwoning is verboden.

De Bijenvereniging Kampen eo is niet aansprakelijk voor vernieling, diefstal of verlies, van welke aard

ook tijdens het verblijf in de verenigingsstal.

Artikel 6A. HUURPRIJS BIJENSTAL-TUIN

De bijentuin aan de Bongerd kent 3 soorten plaatsen:

- In de container. Voor de zomerperiode (1 april t/m 30 september): € 25,-. Voor de

winterperiode (1 oktober t/m 31 maart): € 25,-

- Buiten de container onder dak: Voor de zomerperiode (1 april t/m 30 september): € 17,50.

Voor de winterperiode (1 oktober t/m 31 maart): € 17,50.

- Buiten de container op bok in open veld: Voor de zomerperiode (1 april t/m 30 september):

€ 12,50. Voor de winterperiode (1 oktober t/m 31 maart): € 12,50.

De penningmeester van de Bijenvereniging Kampen eo int de huur. Ook houdt de penningmeester

hiervoor een boekhouding bij. De huur wordt vastgesteld door het bestuur van de Bijenvereniging

Kampen eo met instemming van de Algemene Leden Vergadering. De tarieven voor plekken ’t Ukien

blijven ongewijzigd.

Artikel 7. ONDERHOUD:

Voor het onderhoud en de beplanting van de openbare ruimte moet een plan gemaakt worden in

samenwerking met huurders, het bestuur van de Bijenvereniging Kampen eo en

de bijentuincoördinator. Van de huurder wordt een inspanning naar kunnen verwacht op de

tuinklusdag.

Artikel 8. BIJENGEZONDHEID:

Van bijenvolken die verdacht worden besmet te zijn met een ziekte moet contact worden

opgenomen met het bestuur of de Bijencoördinator van de Bijenvereniging Kampen eo . Deze

beoordeelt welke vervolgstappen ondernomen moeten worden. Ook is het verplicht voldoende

bestrijding tegen de Varroamijt uit te voeren. De imkers moeten hun volken goed verzorgen en

verplichten zich tot het houden van gezonde, zachtaardige volken.

Leden van de vereniging zijn gerechtigd om, na overleg met het bestuur, van ziekte verdachte volken

voor inspectie op gezondheid te openen. De eigenaar zal, zo mogelijk, hiervan vooraf worden

geïnformeerd. Bij vermoeden van verwaarlozing van kasten, korven of volken heeft het bestuur het

recht om deze te verwijderen op kosten van de eigenaar. Onder verwaarlozing wordt verstaan; het

bewust niet nemen van zwerm verhinderende maatregelen; het bewust niet behandelen tegen

varroamijt; het niet inwinteren van volken en meer dan 3 maanden het niet controleren van volken

in de periode mei tot en met augustus.

Artikel 9. GESCHILLEN:

Over geschillen voortvloeiend uit dit reglement of over zaken die niet geregeld zijn, beslist het

bestuur van de Bijenvereniging Kampen eo na overleg met de betrokkenen. In geval van bijzondere

persoonlijke omstandigheden (bv. ziekte, overlijden), zal in overleg met het bestuur van

de Bijenvereniging Kampen eo naar een passende oplossing worden gezocht.

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Bijenvereniging Kampen eo op

en treedt direct in werking.

Dit reglement zal worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Bijenvereniging

Kampen eo op 14 april 2022 en treedt direct in werking.